بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بعد از بحران ویروس کرونا

از آنجا که مديريت بحران و کنترل شرایط حاد، از اهمیت ویژه‌ای برخـوردار اسـت، يكـی از نیازمندی‌های اصـلی در حوزه‌ی مديريت بحران، مقدار آمادگی و کارآمدی نیروی انسانی در مديريت شرایط حاکم اسـت. شـیوع بیماری کرونا به عنوان بحرانی همه‌گیر باعث توقف چرخ‌های اقتصاد جهان شد و یقینا رويكـردهـای سازمانی و سیستمی بعد از شیوع آن بايد تغییر یابد. در اين بین بیشترين آسیب متوجه نیروهای کار و مدیران استخدام شده‌ی سازمان‌ها است که نقش مديريت و هدایت منابع انسانی را در مواجه با اين آسیب‌ها بسیار پررنگ مـی کنـد.

بیشتر بخوانید »